Fotoserie vun der Amicale- Ausstellung „L’IMAGE DE BELVAL“ am November 2013.

Eng Fotoreportage iwert de Vernissage vun eiser Expo de 4.11.2013 op der Passerelle tëschent Plaza 1 an 2 op Belval.

D’Biller sinn vum dem Marcel BOUSCHET, Vizepresident vun der Héichuewen-Amicale an dem René MACKEL, Member vun eiser Amicale a Komiteesmember vun der Amicale vun de Schéfflenger Kolonien a Verantwortlechen vun dem geplangte Musee de „Schmelzaarbechter“.