Skip to Content
De leschte Weekend am September organiséiert d'Entente des Sociétés de Belvaux ënnert dem Patronage vun der Suessemer Gemeng ''d'Fest vun de Minettsfrënn" um Site vun der Schoul Bieles-Post an um Fussballsterrain. D'Amicale bedeelegt sech bei dësem Event vun 2 Deeg mat... ...
De 24. a 25. September 2016 gouw an der Schoul an dem Schoulhaff Bieles-Post souwéi um Fussballsterrain ënnert der Leedung vun der Entente des Sociétés de Belvaux d'Fest "Minettsfrënn 2016" organiséiert . D'Amicale vun de Belvaler Héichiewen hat sëch un desëm Weekend (Samsdes a... ...
 Beitrag aus "Luxemburger Wort - mywort" von Freitag dem 6. Mai 2016Nebenanlagen sollen erhalten bleiben„Amicale vun den Héichiewen A a B“ kritisiert Restaurierungspolitik Esch/Alzette. Nachdem die Hochöfen A und B auf dem ehemaligen Gelände von Profil-Arbed in... ...
Am Joer 2015 hat eise Komitee 2 Visiten vun dem restoréierten Héichuewen "A" op Belval fir séng Member organiséiert an dat ënnert der Féierung vun e puer Kollegen aus dem Komitee.Bei der leschter Visite vum 23. Juli huet eise Kolleg de Mackels's René dëse Fotoreportage gemeet; de René... ...
Programm vun de Festivitéiten um Samsden den 18.6.2016 ...
D'Billermaterial staamt vun eisem Komiteesmember dem René Mackel, och Komiteesmember vun der "Amicale Schëfflenger Kolonien" a Responsablen vun dem "Schëfflenger Schmelzemusée C.I.C.E.P.S" ...
Le réportage-photos a été réalisé par notre membre de comité de l'Amicale René MACKEL, qui est également membre du comité de l'Amicale Schëfflenger Kolonien a.s.b.l. et responsable du Musée de la Sidérurgie "De Schmelzaarbechter" = C.I.C.E.P.S. ...