Feier vun "10 Joer Amicale vun den Héichiewen A&B / Belval" den 18.6.2016

Samstes moies war bei eiser Skulptur "Als Erënnerung un d'Leit vun de Schmelzen" op der Belvaler Universitéitsplaz déi offiziell Feier. Niewent den Amicaleleit a -frënn hate sech déi komplett Personaldelegatioun vun ArcelorMittal Belval, eng Delegatioun vum OGBL/Esch, de Projektmanager Luciano Wercollier vum Fonds Belval an d'Sekretärin Tanja Portzenem vun der Fondation du Bassin Minier afonnt.
No den Usprooche vum Amicalepresident Robi Gales an dem President vum Organisatiounskomitee Denis Scuto vun der Universitéit Lëtzebuerg, gouf eng Gerbe virun eisem Monument zum Gedenken un d'Schmelzeleit néiergeluet.

Am Nomëtteg gouf dann um Sportsterrain vu Schuller tëschent 4 Betriibsfussballéquipen e Blëtzturnéier ausgedroen als Erënnerung un déi ganz vill korporativ Sportsvereenegunge vun dem Schmelzepersonal.

D'Amicale hat déi 2 Eventer zum 10-jährege Bestoe vun hirer Vereenegung am Kader vum "Festival de la Culture industrielle et de l'innovation 2016" an dëse Programm agedroen.

De Beitrag "Schmelzarbeit schuff Basis für Wohlstand" mat der Foto zu dëser Feier op deem fréiere Belvaler Schmelzesite staamt aus dem " Luxemburger Wort/ mywort" vum 8.7.2016

Photos