Ausstellung vun der Amicale um "Weekend vun de Bieleser Minettsfrënn" de 24. & 25. September 2016

De leschte Weekend am September organiséiert d'Entente des Sociétés de Belvaux ënnert dem Patronage vun der Suessemer Gemeng ''d'Fest vun de Minettsfrënn" um Site vun der Schoul Bieles-Post an um Fussballsterrain.

D'Amicale bedeelegt sech bei dësem Event vun 2 Deeg mat enger Ausstellung am Schoulgebäi mat 5 bekannten Artisten::

  • Jhang MEIS mat Eiseskulpturen
  • Rol STEINES mat Biller
  • Misch FEINEN mat Fotoen 
  • Marcel BOUSCHET mat Fotoen
  • Camille LIESCH mat enger kompletter Schmelz a Miniatur:

Programm vum 1. "Weekend vun de Bieleser Minettsfrënn".

 

Viirstellung vun der Héichiewen-Amicale an der Brochure vun der Entente Bieles.

Den Organisatiouns-Comité vun de Minettsfrënn huet den 22 Veräiner, déi beim Minettsfest matmaachen, d'Geleeënheet ginn fir sech an der Brochure virzestellen.
Eise Sekretär Dan Cao huet d'Geschicht vun der Amicale vun den Héichiewen A & B vu Belval, vun der Grënnung am Joer 2006 bis haut, an dëser Brochure presentéiert, an dat op de Säiten 40 bis 43.

 

Photos