D’Goss- respektiv d’Stolerschmëlzung op der Belvaler Schmelz vun 1911 bis haut.

Dee nostoende Résumé iwwert d’Goss- an Stolproduktioun op Belval an d’Restauréirung vun der Héichuewenterrass gouf vum Auteur bei 2 Konveniate vun den Ingenieur-Techniker vun der Ecole Technique Lëtzebuerg an de Joeren 2011 an 2012 virgedroen. Et waren dat jeeweils déi 3 Klassen Elektrotechnik – Maschinebau a Bautechnik vun der Ofschlossdiplomsessioun 1959 a 1960. – 2014 ass dese Virtrag